Shader 表面着色器语法

2014-2-23 雨辰 Unity3D

Unity 的表面着色器 (Surface Shader) 是一种代码生成方法,用它来编写光照着色器比用低级的顶点/像素着色器程序容易得多 表面着色器语法结构如下: Shader "Customer/Example" { // Properties 所有类型如下: // Range:定义浮点属性。显示最小值到最大值的滑块 // Color:定义颜色属性 // 2D:定义二维纹理属性 // Rect:定义矩形(非 2 的幂)纹理属性 // Cube:定义立方体贴图纹理属性 // Float:定义浮点属性 // Vector:定义四分量向量...

阅读全文>>

标签: Unity3D-Editer Unity3D-Shader Shader

评论(0) 浏览(1179)

朱文华 joyimp|@2011-2020 京ICP备16030765号